WPruby WooCommerce Custom Payment Gateway Pro نال شد درگاه پرداخت خود را طراحی کنید و فرم پرداخت سفارشی خود را بسازید. نماد درگاه پرداخت سفارشی خود را اضافه کنید. فرم پرداخت را به هر API شخص ثالث ارسال کنید.

همه فیلدها بسیار قابل تنظیم هستند زیرا می توانید نام، برچسب، اندازه، مقدار پیش فرض، کلاس/های CSS و موارد دیگر را تغییر دهید.

دروازه های سفارشی نامحدود

نه تنها می توانید از دروازه ای که قبلا ایجاد شده استفاده کنید، بلکه می توانید تعداد نامحدودی درگاه پرداخت سفارشی ایجاد کنید و کنترل کامل آنها را داشته باشید.

نماد دروازه سفارشی

می توانید دروازه خود را با یک نماد خاص که در صفحه پرداخت نمایش داده می شود متمایز کنید.

وضعیت سفارش پس از پرداخت

می توانید وضعیت سفارش هایی را که پرداخت شده اند با استفاده از درگاه پرداخت سفارشی خود پیکربندی کنید.

تصویر پیش فرض

جان ویک

مقالات: 2823